:: เงื่อนไขการค้นหา : ::

สื่อประชาสัมพันธ์ OCSC Learning Space
โดย Administrator ดู 323 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
แนะนำ OCSC Learning Space
โดย Administrator ดู 834 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
Learning_การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
โดย Administrator ดู 2476 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
Learning_ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล
โดย Administrator ดู 2444 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
Learning_การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
โดย Administrator ดู 2587 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
Learning_Digital Literacy
โดย Administrator ดู 2469 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
Learning_Data Analytics
โดย Administrator ดู 2403 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล
โดย Administrator ดู 2427 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ
โดย Administrator ดู 2468 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
โดย Administrator ดู 2361 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .
กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
โดย Administrator ดู 2501 ครั้ง - 19 เม.ษ. 2565, 16:16 .