2810

คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ภายในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2.นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/ประธานคณะทำงาน คณะทำงานดังรายนามต่อไปนี้ 1. นางสาวสมพิศ นาคสุข 2. นางสาวจริยา เด่นดวง 3.นางสาวเกศินี บุญสังข์ 4.นางสาววรนาถ ด่านผดุงทรัพย์ นางสาววรนารถ มีภูมิรู้ นายเมธี ลายประดิษฐ์ นางสาวประวีรา โพธิสุวรรณ นายชาญชัย โฉลกคงถาวร นางสาวณัฎฐ์วารี น้อยบุญญะ นาย กฤษฎา นุรักษ์ นางสาวกุลชลี โหมดพลาย เลขานุการ และนางสาวประภาพร สุขเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ