ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

คณะทำงานบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400