ภาพกิจกรรม PMQA ปี พ.ศ. 2567

(15-05-67) กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Idol) และ/หรือการให้คำปรึกษาการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

(9-5-67) กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน คลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี

(15-03-67) กิจกรรมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567

(5-03-67) กิจกรรมประชุมเชิงปฏฺิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สศอ.และการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะของหน่วยงานตามPMQA 4.0 ครั้งที่ 2/2567

(16-02-2567) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (PMQA Steering Committee)/คณะกรรมการบริหาร สศอ. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สศอ. และรายงานผลการดำเนินงาน PMQA ปี ๒๕๖7

(14 ก.พ. 2567) จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2567 (PMQA) ประเภทรายหมวด เน้นเฉพาะหมวดที่ สศอ. จะเลือกสมัครรางวัล

(07 ก.พ. 2567) จัดประชุมเพื่อสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

(22 ม.ค. 2567) ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2567 หมวด 1, 2, 4 และ หมวด 3, 5, 6

(15 ม.ค. 2567) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สศอ. และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงานตาม PMQA 4.0 ครั้งที่ 2

(09 ม.ค. 2567) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สศอ. และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงานตาม PMQA 4.0 ครั้งที่ 1