คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซด์
มากน้อยแค่ใหน
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
 

มีผู้เข้าชมจำนวน   


NO CONNECT DATABASE
ค้นหา

ตัวชี้วัด 7.1 กพร.
สถานการณ์การดำเนินงาน

     ความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ
     ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดังนี้
          1.1 จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

          1.2 มีป้ายแสดงที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1

บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2

     ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9
          2.1 มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา9 ครบถ้วน