คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซด์
มากน้อยแค่ใหน
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
 

มีผู้เข้าชมจำนวน   


NO CONNECT DATABASE
ค้นหา
 
       
   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐
เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
          โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐”
          มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
          มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
          มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
               “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่า
การสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูป
ของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
               “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
               “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
               “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐจำแนกตามหน่วยงานของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองส่งเสริมและเผยแพร่
ศูนย์วิจัยและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จำแนกตามปีที่ผลิต / จัดทำ
พ.ศ.2535
พ.ศ.2536
พ.ศ.2537
พ.ศ.2538
พ.ศ.2539
พ.ศ.2540
พ.ศ.2541
พ.ศ.2542
พ.ศ.2543
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
จำแนกตามมาตรา
มาตรา 7
 • โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน
 • สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
 • มาตรา 9
 • กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
      แบบแผน นโยบาย และการตีความ
 • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ของปีที่
      กำลังดำเนินการ
 • ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และประกาศจ้าง
      ที่ปรึกษา
 • สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 11
 • สื่อเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม
 • สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 •