คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซด์
มากน้อยแค่ใหน
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
 

มีผู้เข้าชมจำนวน   


NO CONNECT DATABASE
ค้นหา
สื่อเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม > รายการโทรทัศน์

ชื่อรายการโทรทัศน์ : เปิดโลกสีเขียว
ช่วงเวลาที่ออกอากาศ : 6.00 - 6.30 น. ทุกวันเสาร์
สถานี/ช่องที่ถ่ายทอด : ITV
ผู้ดำเนินรายการ :พรนิติฟิลม์และวิดีโอ จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
รูปแบบรายการ : สารคดีเชิงข่าว
ตอนที่ 1 ทะเลสาบสงขลา...บนความเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 2 วิกฤตขยะล้นเมือง

ตอนที่ 3 ลุ่มน้ำปิง..การจัดการแบบบูรณาการ

ตอนที่ 4 สวนส้ม..ปัญหาที่รอการแก้ไข

ตอนที่ 5 กรุงเทพ..เมือง(ปลอด)มลพิษ

ตอนที่ 6 กะเทาะเปลือก EIA

ตอนที่ 7 ฝ่าวิกฤตไข้หวัดนก

ตอนที่ 8 สารปนเปื้อนแคดเมียมที่ห้วยแม่ตาว

ตอนที่ 9 ระวังภัย...ไฟป่า

ตอนที่ 10 ภัยแล้ง

ตอนที่ 11 ทำไมต้อง(หยุด)เผาในที่โล่ง

ตอนที่ 12 การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 13 Green Product?Green Label

ตอนที่ 14 เกะช้าง...บนเส้นทางของการอนุรักษ์และพัฒนา

ตอนที่ 15 ช้าง..เร่ร่อน

ตอนที่ 16 ทางออกปัญหาของโฟมและพลาสติก

ตอนที่ 17 มหันตภัยโลกร้อน

ตอนที่ 18 สถานการณ์โรงโม่หิน จ.สระบุรี

ตอนที่ 19 อ่าวไทย(ไม่)ไร้มลพิษ

ตอนที่ 20 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ตอนที่ 21 อนาคตเต่าทะเล

ตอนที่ 22 ภัยพิบัติจากดินถล่ม

ตอนที่ 23 ตามหาพะยูน

ตอนที่ 24 นักรบสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 25 มลพิษทางเสียง

ตอนที่ 26 เตาเผา...ภัยใกล้ตัว

ตอนที่ 27 พลังงานทางเลือก

ตอนที่ 28 ป่า...ปัญหาที่รอคอยการป้องกัน

ตอนที่ 29 เชียงใหม่ Getting Ugly จริงหรือ

ตอนที่ 30 สิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ ปัญหาใหญ่ของผู้ว่าคนใหม่

ตอนที่ 31 ปฏิบัติการคืนป่าให้แผ่นดิน

ตอนที่ 32 ด้วยพระบารมี

ตอนที่ 33 รักษ์ป่า...ปลูกไผ่

ตอนที่ 34 ชะตากรรมสัตว์ป่า

ตอนที่ 35 ไขปริศนาGMOs

ตอนที่ 36 คลองสวยน้ำใส

ตอนที่ 37 ฝาง..การจัดการขยะครบวงจร

ตอนที่ 38 กากอุตสาหกรรม...ภัยใกล้ตัว

ตอนที่ 39 อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 40 เกษตรอินทรีย์..วิถีแห่งอนาคต

ตอนที่ 41 CITES COP 13 บทสรุปของสัตว์ป่าและพืชป่า

ตอนที่ 42 สิ่งแวดล้อมศึกษา