หลักสูตร

บุคคลทั่วไป

 • การแสดงตัวตนบนโลกดิจิทัล (Digital Identity)
 • การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล (Digital Use)
 • ความปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Safety)
 • ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security)
 • ความฉลาดทางอารมณ์บนโลกดิจิทัล (Digital EI)
 • การสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)
 • การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
 • สิทธิทางดิจิทัล (Digital Rights)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็ก

ศึกษาหลักสูตร
สำหรับบุคคลทั่วไปก่อน

 • การเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อรองรับ Digital Disruption
 • การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการงาน (Modern Technology for Management in the Digital Economy)
 • ความปลอดภัยในเครือข่ายและข้อมูลยุคดิจิทัล (Cyber Security)
 • สิทธิ (Privacy) ลิขสิทธิ์ กฎหมายเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็ก

ศึกษาหลักสูตร
สำหรับบุคคลทั่วไปและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลเด็กก่อน

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 • การจัดการนวัตกรรม (Innvoation : INNO)